Atlas Copco Technician Exam

Activity>Year 2018>Atlas Copco Technician Exam

Atlas Copco Technician Exam

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 บริษัท ซีเทีย จำกัด ร่วมกับ Atlas Copco (Thailand) ได้มีการสอบวัดความรู้และประเมิณความรู้ของช่างซ่อมบำรุง เพื่อจุดมุ่งหมายสำหรับพัฒนาฝีมือช่างในการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาในเชิงลึกที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ขั้นสูงและสามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของช่างให้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อให้งานซ่อมบรรลุเป้าหมายและเสร็จตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย

Activity>Year 2018>Atlas Copco Technician Exam