- Our Services -

บริการดูแลระบบลม Atlas Copco Air Compressor ครบวงจร

บริษัท ซีเทีย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Atlas Copco Thailand รับบริการซ่อมแก้ปัญหา ปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลมครบวงจรพร้อมวิเหราะห์แก้ปัญหาเชิงลึก ของปัญหาระบบลม โดยทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้เชี่ยวชาญ และทีมสนับสนุนด้านเทคนิค โดยมีการแบ่งการบริการออกเป็นหลายหมวดหมู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เครื่องให้อยู่ในจุดสูงสุด


รับบริการทำ preventive maintenance (PM) ให้กับอุปกรณ์ Atlas Copco โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุด และลดโอกาสการเกิด break down ของระบบ สามารถ control ไลน์ผลิตให้ทำงานได้เป็นไปตามกำหนดการ

บริการล้างระบบปั๊มลม Atlas Copco ชนิด screw oil flooded โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดคราบชะแล็กซึ่งมีผลโดยตรงกับอุณหภูมิกับตัวเครื่องปั๊มลมและเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่อง shutdown อุณหภูมิสูง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุดตลอดเวลา

บริการ overhaul ปั๊มลม Air Compressor Atlas Copco โดยเป็นการ overhaul เต็มรูปแบบเพื่อทำให้ปั๊มลมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ Atlas Copco เพื่อเพิ่ม reliability และยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

บริการเช่าปั๊มลม air compressor เครื่องทำลมแห้ง air dryer หลายขนาด 24/7 พร้อมติดตั้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

บริการจับ data logger สำหรับเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม พร้อมวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้ระบบลมเชิงลึก ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องปั๊มลม สามารถพัฒนาระบบปั๊มลม สร้างแนวทางการลดค่าไฟโรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

บริการออกแบบ ติดตั้ง ท่อลม ท่อประปา งานติดตั้ง duct work และให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขพัฒนาระบบท่ออุตสาหกรรม รวมไปถึงบริการงานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องอัดอากาศครบวงจร

Bearing Check (SPM)

บริการวัดค่า Shock Pulse Measurement (SPM) สำหรับเครื่องปั๊มลม Atlas Copco เพื่อตรวจเช็คสภาพของลูกปืน และชุดเกียร์ของ screw element


Free Air Delivery Measurement

บริการจับประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องอัดอากาศในสภาพรวม และประสิทธิภาพของตัว screw element ได้มาตรฐานตาม ISO1217

Repair Refrigerant System

บริการตรวจเช็ควิเคราห์เครื่องทำลมแห้ง air dryer Atlas Copco พร้อมซ่อมรั่วระบบน้ำยาแอร์แบบครบวงจร

Ultra Sonic Leakage Detection

บริการตรวจวัดการรั่วของระบบลมในเครื่องจักร และท่อลมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบ ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อประเมินการรั่วภายในโรงงานอุตสาหกรรม