ENERGY AUDIT

Services>Dato Logger

รักษ์โลก ลดค่าไฟโรงงาน

ตรวจวัดพฤติกรรมการใช้พลังงานเครื่องอัดลม

บริษัท ซีเทีย จำกัด บริการตรวจวัด data logger สำหรับเครื่องอัดลมอุตสาหกรรม พร้อมวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้ลมเชิงลึก ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องอัดลมสามารถวางแผนการใช้เครื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างแนวทางการลดค่าไฟโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

Data Logger คืออะไร

Data logger คืออุปกรณ์ตรวจจับพฤติกรรมเครื่องอัดลม โดยการจับกระแสไฟฟ้าของเครื่องอัดลมที่ตู้ไฟของเครื่องอัดลมเป็นระยะเวลา 7 วัน แล้วนำกระแสไฟที่จับได้มาแปลงกลับเป็นอัตราการไหลของเครื่องอัดลมทุกเครื่องภายในระบบ (Flow Consumption)

การรู้พฤติกรรมเครื่องอัดลมสำคัญอย่างไร

ช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบเครื่องอัดลมได้หลายรูปแบบ โดยนำข้อมูลที่ได้มาในการสร้างห้องเครื่องจำลองเพื่อวางแผนลดค่าไฟระบบโรงงาน ซึ่งการวางแผนพัฒนาผ่านระบบห้องเครื่องจำลองจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากกว่า

Data Logger สามารถวัดค่าอะไรได้บ้าง

ข้อมูลที่ได้จากการวัดพฤติกรรมเครื่องอัดลมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่ ดังนี้

  • ลักษณะการใช้ลมในแต่ละวัน และช่วงเวลา
  • ปริมานการใช้ลมสูงสุด และต่ำสุด
  • ปริมานการใช้ลมเฉลี่ย
  • ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องอัดลมแต่ละเครื่อง
  • ประเมินค่าพลังงานสูญเสีย (waste energy)

การจับพฤติกรรม Data Logger เหมาะกับใคร

  • โรงงานที่มีโครงการเปลี่ยนเครื่องอัดลมตัวเก่าเป็นเครื่องอัดลมตัวใหม่
  • โรงงานที่มีแผนต้องการควบคุมจำนวนเครื่องอัดลม
  • โรงงานที่มีแผนการจัดการพลังงาน และต้องการลดพลังงานภายใน โรงงาน
  • โรงงานที่มีแผนขยายไลน์ผลิตเพิ่ม


Services>Dato Logger